logo

תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו (״התנאים״) מסדירים את היחסים בין מנדיי.קום בע״מ (״מנדיי.קום״, ״אנחנו״, ״אנו״) לבין המשתמש באתר (״המשתמש״ ״אתה״) ויחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו. 

אתה מבין כי שימושך  באתר זה, הרשמה לאתר או שימוש באפליקציה לנייד, פורטל מקוון, טפסים אלקטרוניים, סקרים ואירועים הקשורים לאתר זה ו/או לפעילות מנדיי.קום, מהווה את הסכמתך לתנאים אלה, לרבות אך לא מוגבל למדיניות הפרטיות של מנדיי.קום ("מדיניות הפרטיות"), כפי שתתוקן מעת לעת.

אנא המנע/י מלעשות שימוש באתר זה ככל ואינך מסכים/ה עם תנאים אלו. 

 • 1. האתר

האתר, הקהילה והתכנים המוצעים בהם ניתנים כמו שהם (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות השירותים או המוצרים המוצעים ו/או המוזכרים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק למועד הרלוונטי בו נעשה בהם שימוש.

 1. השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם (למעט עבור השירותים הדורשים הרשמה מראש).האתר עשוי להכיל מידע מגוון, לרבות (ללא הגבלה) מידע, נתונים, טקסט, תוכנות, תמונות, גרפיקה, וידאו, הודעות או חומרים אחרים (ביחד, "תוכן"). כמו כן, במסגרת שימושך באתר תהיה/י רשאי/ת להעלות, לפרסם או לספק בכל דרך אחרת תוכן בקשר לאתר ("התוכן שלך") וכן להירשם למערכת החיבורים (״חיבורים״) אשר באמצעותה תוכל להתחבר למשתמשים נוספים באתר. ידוע לך כי התוכן שלך ופרטייך יוצגו באופן פתוח לקריאה לקהל הרחב ו/או באמצעות החיבורים, בין היתר לצורך יצירת קשרים וכן השתתפות באירועים. 

 2. דעות, עצה, הצהרות, סיוע, שירותים, הצעות או מידע שהובעו או הפכו לזמינים על ידי צדדים שלישיים, לרבות משתמשי האתר, יהיו באחריות המחבר/ים או המפיץ/ים בהתאמה ולא של מנדיי.קום.

 3. ייתכן כי תכנים מסוימים הזמינים לך ולאחרים דרך האתר או בדרך אחרת, עשויים להיות מיושנים או להכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים, השמטות או יכילו פונקציונליות בעייתית או פגומה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפקח ולממש את כל שאר הזכויות שלנו, וגם לשנות או להסיר כל תוכן בכל עת, אך איננו מתחייבים לעשות זאת.

 4. איננו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים לא יעשו שימוש בפרסומייך ו/או בתכנים המועלים על ידך לאתר. על כן אנו ו/או אלו הפועלים מטעמנו לא נישא בכל אחריות ולא תהא לנו אף חבות בגין נזק, אובדן הוצאה וכדומה הנגרמו ו/או עלולים להיגרם לך כתוצאה משימוש כאמור על ידי צדדים שלישיים, לרבות בכל מקרה של הפרה כלשהי של זכויות קנייניות. 
 • 2. רישום ויצירת פרופיל

עבור אזורים מסוימים באתר, כולל בין היתר, החיבורים והרשמה לאירועים, ייתכן שיהיה עליך להשלים תהליך הרשמה, לרבות באמצעות פרטייך המזהים.  כחלק מהליך הרישום את/ה מסכים/ה לספק מידע מדויק, עדכני ומלא בכל עת, ככל וסיפקת מידע שגוי, באפשרותך לפנות לאתר בבקשה לתיקון המידע, עם זאת ככל והמידע שסיפקת אינו מדויק, עדכני או שלם (או קיים יסוד סביר להאמין שסיפקת מידע כאמור), אנו נהיה רשאים להשעות ו/או להפסיק את הגישה שלך לאתר, בנוסף למימוש כל הזכויות והתרופות המותרות בחוק. 

 • 3. הגבלת שימוש

אנו נהיה רשאים למנוע מכל משתמש לעשות שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין (ב) המשתמש הפר את תנאי שימוש אלו; (ג) המשתמש הפר את כללי ההתנהגות הנאותים של האתר; (ד) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במנדיי.קום ו/או מי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

 • 4. מדיניות פרטיות

פרטים שיימסרו על ידך במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותייך שהגיע ו/או יגיע לידיעתנו במסגרת השימוש באתר, יהיו כפופים להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות של האתר, הזמינה כאן.

 • 5. תוכן שנוצר על ידי המשתמש
 1. כאשר את/ה מספק/ת תוכן את/ה: 

 2. מצהיר/ה ומתחייב/ת שהתוכן הוא:(א) כולו יצירה מקורית שלך, או (ב) שיש לך את הזכויות לתוכן, לרבות הרישיונות הדרושים לצורך העלאתו ושיתופו באתר, וזאת ללא כל הפרה של אילו זכויות של צדדים שלישיים ו/או של הדין החל. 

 3. מצהיר/ה ומתחייב/ת כי התוכן המועלה לא יכלול כל תוכן לא חוקי ו/או לא מוסרי, או תכנים אשר סותרים את תקנת הציבור או את התקנון של פעילות זו, לרבות, בין השאר, תכנים שהם בגדר לשון הרע, תכנים פוגעניים או תכנים שהם בגדר חומר שנאה, תכנים אשר מפרים זכויות קניין רוחני (לרבות זכויות יוצרים) או כל זכויות של צדדים שלישיים, כל תכנים אשר מפרים את פרטיותו של אדם אחר, כל תוכן אשר מכיל תכנים פורנוגרפיים או תכנים למבוגרים, תכנים המכילים ניצול מיני של ילדים, פגיעה בבעלי חיים, תכנים אשר תוקפים או מבזים קבוצה על בסיס דת, מוצא אתני, לקות, מגדר, גיל או נטייה מינית, תכנים שהם בגדר הטעייה, תרמית, תועבה, תכנים שהם בגדר טעם רע, או כל תוכן אשר פוגע במוניטין של מוצרי מנדיי.קום ו/או בשם הטוב של מנדיי.קום ו/או תכנים הכוללים פרסומות סמויות או מסרים סמויים.

 4. בנוסף הנך מתחייב/ת כי לא תעלה/י את ולא תפרסם/י פרטים אישיים אודות צד שלישי ללא קבלת רשות מפורשת מאותו צד שלישי. 

מובהר לך כי אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר כל תוכן שלך אם אנו סבורים כי התוכן מפר תנאים אלה או עלול ליצור אחריות כלפינו בדרך כזו או אחרת. 

מלוא הזכויות בתכנים אשר נוצרו ו/או הועלו על ידך במסגרת האתר, לרבות במסגרת הקהילה, יישארו בבעלותך. עם זאת, את/ה מעניק לנו רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא כל תמלוגים, בלתי מוגבל, ניתן להעברה, עם אפשרות להענקת רישיונות משנה ללא הגבלה בזמן, לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתכנים שהועלו במסגרת האתר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות העתקה, שינוי, פרסום ו/או ביצוע כל עבודה נגזרת. לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כנגד מנדיי.קום ו/או מי מטעמה בקשר לשימוש עם בתכנים כאמור, לרבות תמורה ותמלוגים. 

 • 6. שימוש באתר

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

 1. הזכות לעשות שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע או בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת מנדיי.קום לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

 2. את/ה מתחייב/ת לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי הדין החל ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

 3. הנך מסכים/ה כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מנדיי.קום, במקרים בהם מנדיי.קום תחשוש כי השימוש שלך באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, הוא תהא רשאית להפסיק פעילותך בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של המשתמש, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר מנדיי.קום תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 • מערכת חיבורים. כחלק משימושך באתר, הנך רשאי לעשות שימוש בחיבורים, בכפוף להרשמתך לאתר בהתאם לסעיף 2 לעיל. במסגרת שימושך בחיבורים, תהיה רשאי/ת לשתף תכנים, את פרטייך ומידע נוסף שתספק עם משתמשים נוספים באתר. הנך מסכים/ה כי פרטים אלו משותפים בהסכמתך, וכי מסירתם נעשית מרצונך הטוב והאישי. מובהר כי ללא שיתוף פרטים אלו ייתכן וחלק ולא תוכל להשתמש במערכת חיבורים ו/או באזורים מסוימים באתר. 
 • 7. קניין רוחני
 1. מלא הזכויות בקניין הרוחני, מכל סוג שהוא, לרבות סימני המסחר,סודות מסחריים, זכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע), תכנים, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, אודיו וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד המקור יהיו שייכים לחברה בלבד ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין. 

 2. מנדיי.קום אוסרת על המשתמשים לעשות כל שינוי, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של מנדיי.קום. 

 3. סימני המסחר ומלא זכויות היוצרים באתר הם קניינים של מנדיי.קום או, במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, לרבות מפרסמים או שותפים עסקיים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של מנדיי.קום או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.
 • 8. הגבלת אחריות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, מנדיי.קום ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי בכל אחד מאלה:

 1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של מנדיי.קום ו/או מי מטעמה;

 2. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במנדיי.קום, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט מנדיי.קום עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור; 

 3.  לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת). 

 4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת. 

 5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג. 

 6. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. מנדיי.קום ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע. 

 7.  האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם. 

 8. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. מנדיי.קום נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. מנדיי.קום אינה מתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את מנדיי.קום ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד מנדיי.קום ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 • 9. שונות

 1. מנדיי.קום תהא רשאית להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף, מעת לעת,  את  תנאי השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא צורך לקבל את הסכמתם המוקדמת של המשתמשים. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנו זה שיופיע מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

 2. על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל מחלוקת בקשר לכך תהיה בסמכות בתי המשפטים המוסמכים בעיר תל-אביב יפו. 

 3. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

iconתשאלו אותנו הכל