logo

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו, מתארת את האופן בו אנו, חברת מנדיי.קום בע״מ אוספים מידע, אילו סוגי מידע אנו אוספים, אופן השימוש במידע וכן את זכויותיך במידע הנאסף אודותיך.

איסוף המידע

השימוש באתר כולל איסוף של מידע אישי אשר יכול לזהות אותך או כזה  המאפשר לנו לזהות אותך באופן אישי (להלן: ״המידע האישי״). בהתאם, בעת השימוש באתר זה, אתה מסכים לכך שאנו נאסוף, נשמור ונעשה שימוש במידע אודותיך. דע כי אינך מחויב למסור את המידע האישי אודותיך, ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך האישי והחופשי, ובהסכמתך. מובהר כי ללא מסירת המידע, ייתכן וחלק מהשירותים המוצעים, לרבות גישה לקהילת StartupForStartup, כולם או חלקם לא יהיו זמינים בעבורך. ככל והמידע הנמסר לנו הוא אודות אדם אחר, אתה מסכים לכך שיש בידיך את כל ההסכמות הנדרשות והתקפות לצורך מסירת המידע כאמור. 

סוגי המידע הנאסף

בעת שימושך באתר, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותייך אחד או יותר מסוגי המידע האישי הבאים:

 • מידע אישי הנאסף ישירות בעת הרשמתך לאתר – מידע זה כולל בין היתר: פרטי קשר, כתובת דוא״ל, שם מלא, ניסיון תעסוקתי, תמונה מזהה. 
 • מידע אישי הנאסף בהרשמתך לקהילה ולמערכת ״חיבורים״ – מידע כולל בין היתר, פרטי קשר, כתובת דוא״ל ומידע נוסף שאתה מוסר בעת הרשמתך. 
 • מידע אנונימי – חלק מהמידע שנאסף אודותייך במסגרת השימוש שלך באתר אינו מזהה אותך אישית, ואינו נשמר ביחד עם פרטייך האישיים. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, אופן שימושך באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, ועוד.
 • עוגיות

השימוש במידע

המידע אודותיך יישמר במאגרי המידע של החברה (״המאגר״), בין היתר, למטרות הבאות: 

 • על מנת לאפשר לך לעשות שימוש באתר, בתכנים הכלולים בו, בקהילה, במערכת ״חיבורים״ ובאמצעים השונים בו. 
 • התאמה אישית של האתר, התכנים הכלולים בו והקהילה עבור המשתמש. 
 • רישום לניוזלטרים ורישום לחלק מהתוכניות או השירותים המוצעים באתר, בכפוף לקבלת הסכמות על פי דין.
 • התאמה אישית של הניוזלטר למשתמש.
 • ליצירת קשר, ככל ואנו סבורים שקיים צורך בכך, לרבות מתן השירותים או קיום הוראות הדין. 
 • ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון רלבנטי ולגיטימי אחר. 
 • על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר, וכן על מנת לסייע לרשויות מוסכמות ולצדדים שלישיים כשאנו סוברים בתום לב כי עלינו לעשות כן. 

בנוסף, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות אחרות, לרבות: התאמת תכנים, שיפור השירותים והיישום, מחקר סטטיסטי אודות אופן השימוש ובתכנים המוצעים בו. 

שימוש בעוגיות 

האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. אנו עשויים אף אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.

העברות לצדדים שלישיים

אנו לא נמסור ולא נעביר מידע אישי אודותייך לצדדים שלישיים, למעט:

 1. ככל ונדרש לעשות כן לפי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או על כל דין חל.
 2. ככל ונקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פועלות שבוצעו על ידך, וכל בכל מחלוקת טענה, תביעה דרישה או הליכים משפטיים ככל שיהיו בינך לבנינו.  
 3. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים באתר, לרבות לצדדים שלישיים המסייעים באספקת השירותים או בתפעול האתר, יועצים, חברות קשורות, חברות אחסון, חברות סטטיסטיקה וכו׳. 
 4. אם פעילותינו תתארגן במסגרת גוף אחר, אנו נהיה זכאים להעביר לגוף האחר את המידע האישי אודותייך או כל מידע אחר הנצבר ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 
 5. לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות קשורות, וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתנו הבעלי. מידע אישי אודותייך לא יחשף בפניהם ללא הסכמתך. 
 6. על פי בקשתך המפורשת. 

זכויותיך במידע

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981 (״החוק״), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע האישי הנשמר במאגר מידע. ככל ואדם עיין במידע ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי הוא לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. ככל ובקשה כאמור תסורב, אנו נודיע למבקש בתוך זמן סביר ובדרך שנקבעה אודות הסירוב. באפשרותך לערער על בקשה שכזו בדרך שנקבעה בתקנות הרלוונטיות. 

ניוזלטר

תחת הסמכתך, אנו נהיה רשאים לשלוח לך מעת לעת ניוזלטר המכיל עדכונים, חדשות מתוך האתר (״הניוזלטר״). ככל ואינך מעוניין/ת לקבל את הניוזלטר, הנך רשאי/ת בכל עת לפנות אלינו באמצעות פרטי התקשרות באתר ולבקש את הסרתך מרשימת התפוצה. 

שמירת המידע

אנו נשמור את המידע למשך הזמן הדרוש וכפי שייקבע על ידנו. המידע ישמר לרבות, לצורך המטרות שפורטו, בהתאם לדין החל. 

אבטחת מידע

אנו מיישמים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות מדיניות זאת, מעת לעת. המשך השימוש באתר לאחר השינוי מהווה עדות להסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן, אנו מבקשים ממך להפסיק לעשות שימוש באתר.

iconתשאלו אותנו הכל